Klachten

  Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan eerst met de psycholoog te bespreken en te proberen om samen tot een oplossing te komen. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via de huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog. Ook kunt u ij de afdeling voorlichting van het NIP terecht voor informatie over andere psychologen die in de omgeving werken.

  Wanneer u ontevreden bent over de kosten

  Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling goed te informeren naar de kosten van de psychologische zorg. Wat kost het per behandeling? Wat zijn de kosten als u een afspraak moet afzeggen? Zijn er betalingsvoorwaarden en wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar. De psycholoog dient u hierover goed te informeren zodat dit voor u duidelijk is. Heeft de zorgverlener u niet of niet goed verteld wat de kosten zouden zijn? En kunt u daarom niet betalen? Bespreek dit dan met uw zorgverlener. U kunt vragen of er een regeling getroffen kan worden. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarom u niet kunt betalen. Dan kan de zorgverlener u niet helpen. U moet dan zelf iets regelen om toch te kunnen betalen. De gemeente kan je hier eventueel bij helpen.

  Klachtenregelingen

  Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en u komt er samen met de psycholoog niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

  Klacht over psycholoog die lid en/of geregistreerd is bij het NIP

  Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan hebt u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd.

  Klachtenprocedure

  Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport en klachten over gebeurtenissen, die naar het oordeel van de colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling. Meer informatie over de klachtenprocedure en het College van Toezicht vindt u op de website van het NIP(www.psynip.nl)

  Ook zijn er andere mogelijkheden:

  Zorgbelang Nederland

  Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 – 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland. (www.zorgbelang-nederland).

  Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht. In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken. Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken. Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder. U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000. Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (www.igz.nl)

  Regionaal tuchtcollege

  Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen. Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in de regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.

  Telefoon: 0900 2437070 je wordt doorverbonden met het IKG-bureau in de regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. (www.collegesvoordegezondheidszorg.nl)